Välkommen till Regelrätt™

Regelrätt ger Dig exakt svar på vilka rättsliga krav som gäller för varje enskild aktivitet vid industrin eller företaget. Regelrätt är anpassat för just Din bransch och presenterar bara relevanta paragrafer i miljö- och arbetsmiljölagstiftningen. Dessutom håller Regelrätt Dig underrättad om varje relevant ändring i lagstiftningen.

Anslutna företag

Idag används Regelrätt vid över 150 industrier och företag i landet varav nära nog alla har certifierade miljöledningssystem. Regelrätt är anpassat för en rad branscher, bl a massa- och pappersindustri, träindustri, skogsförvaltning, maskin- och fordonstillverkning samt vägtransporter.

Läs mer >>

ANVÄND REGELRÄTT FÖR UPPFÖLJNING AV LAGEFTERLEVNAD

Regelrätt är särskilt utformad för att användas vid uppföljning av lagefterlevnad. Avvikelser kan dokumenteras och blir sökbara. Rapport över uppföljningen genereras direkt i systemet. Huruvida överträdelse av presenterade lagkrav är föremål för personligt ansvar, sanktionsavgift eller om de saknas sanktion anges särskilt.