Om Regelrätt™

Regelrätt är ett informationssystem åtkomligt via Internet som för varje enskild aktivitet vid en industri eller annat företag sorterar ut endast de paragrafer i miljö- och arbetsmiljölagstiftningen som är relevanta. Reglerna presenteras sedan på ett enkelt och pedagogiskt sätt med länkar till rätt plats i lagtexten. Användaren kan anpassa Regelrätt efter eget behov genom att stryka eller kommentera vissa krav och lägga in egna uppgifter, t ex om tillstånd. Användaren informeras löpande om ändringar och andra nyheter.

Uppfyller ISO 1400

Regelrätt är designat för att uppfylla kraven i ISO 14001 vad gäller identifiering och tillgång till tillämpliga lagkrav. Systemet är dessutom anpassat för att stödja rutiner för den löpande utvärderingen av företagets efterlevnad av lagkrav som ISO 14001 föreskriver samt dokumentation av denna utvärdering.

Systemet är också avsett att vara ett stöd för företagets ledning och personal vid kontakter med myndigheter i tillstånds- eller tillsynsärenden.

Pappersindustri, sågverk, skogsbruk, transport, m.m.

Idag används Regelrätt av över 150 industrier och andra företag i landet varav nära nog alla har certifierade miljöledningssystem. Regelrätt är idag anpassat för 8 branscher; massa- och pappersindustri, träindustri, vägtransporter, plantskolor, skogsförvaltningar, maskin och fordonstillverkning, skadedjursbekämpningsbranschen, biobränsleproducenter. Arbete sker för närvarande med ytterligare en bransch; värmeverk.